VEDTÆGT for LOKALHISTORISK FORENING FOR NORDFALSTER

§ 1  Foreningens navn er LOKALHISTORISK FORENING FOR NORDFALSTER.

§ 2  Foreningens formål er at fremme lokalhistorisk arbejde i kommunen, udgive et årsskrift, afholde eet eller flere årlige møder med lokalhistoriske emner, alt i samarbejde med lokalhistorisk arkiv.

§ 3  Foreningen tilsluttes Sammenslutningen af lokalhistoriske foreninger (S L F)

§ 4  Enhver person, firma eller institution kan optages som medlem mod betaling af et kontingent, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

§ 5  Foreningens medlemmer har ingen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentet.

§ 6  Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der ordinært indkaldes een gang årligt i januar måned i forbindelse med arkivets årsmøde ved skriftligt varsel direkte til medlemmerne med mindst 14

dages varsel, eventuelt ved bekendtgørelse i lokale blade. Forslag til behandling skal forelægges skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 7  Dagsordenen ved den årlige, ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning for det forløbne år
  3. Regnskab for det forløbne år
  4. Visioner for det kommende år
  5. Fastsættelse at kontingent
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter
  8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
  9. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/3 at forsamlingens medlemmer skriftligt fremsender ønske herom. Der foretages valg at 6 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter. Det 7. medlem at bestyrelsen udpeges af Lokalhistorisk arkivs bestyrelse. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Formanden vælges for 1 år, øvrige bestyrelse og revisorer for 2 år, og bestyrelsen afgår efter tur med henholdsvis 3 og 3 bestyrelsesmedlemmer, første år ved lodtrækning.

Sekretæren fører en forhandlingsprotokol for alle møder.

Foreningens regnskabsår er 1/1 - 31/12.

Regnskabet forelægges på den årlige generalforsamling.

§ 8  Foreningens ophør skal vedtages på to på hinanden følgende generalforsam­linger med mindst 14 dages mellemrum ved simpelt stemmeflertal. Foreningens eventuelle formue tilfalder ved ophør Lokalhistorisk arkiv for Nordfalster.

Ovenstående vedtægt er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 27/1 1987.

Dog er §§ 6 og 7 ændret i henhold til generalforsamlingsbeslutning den 19/4 1990.

§7, stk.4 ændret i henhold til generalforsamlingsbeslutning den 17/1 2005.

§1 ændret i henhold til generalforsamlingsbeslutning den 24/1 2006.