"Kommunalen" i Vålse

Huset blev bygget i 1842 til brug for sogneforstanderskabets møder. Det kan dermed regnes for Danmarks første rådhus i et landsogn.

Sidenhen har det været brugt til posthus, bank, bibliotek samt privatbolig.

Foran huset står en mindesten for Hans Rasmussen, Egense som var initiativtager til bygningen af kommunalhuset og inddæmningen af Vålse Vig.

Huset ejes i dag af Gulborgsund Kommune og var fra lokalhistorisk arkivs oprettelse og indtil 2010 hjemsted  for arkivet

I 1999 blev forpladsen renoveret.

 

KomDåbContract

Hvorefter vi undertegnede Snedker Hans Stoffersen og Niels Jørgense forbinder os til at opføre 8 Fag Hus på Vaalse By og Gade for Sogne Regning paa følgende Vilkaar.

1. Alle Materialer uden undtagelse leveres os ved Jens Bondes Gaard hvoraf vi opfører 8 fag Bindingsværks Hus, saaledes indrettet ti! en Stue helt igennem Huset paa 4 fag, i Gang med Indgang til venstre og højre, en Stue til højre paa 2 Fag halv igennem Huset og en ditto Stue af sam­me Størrelse, et lille Spisekammer og et Køkken med Skorsten alt efter den udvalgte Bygnings Komites nærmere Anvisning.

2. Dette Hus forsynes med 6 Døre, de 3 af Fyr med smuk Fyldning og de andre 3 simple Døre, ligesom også Huset forsynes med 10 Fag Vinduer af 8 Ruders højde, der skal være 1 1/2 Alen høje med solidt hvidt Glas, og gode stærke Vinduer og Karme og Poster. Til disse Vinduer og Døre leveres dog foruden Beslag, som af Snedkeren indsættes.

3. Huset underfunderes en solid Grund paa 1/2 Alens Højde, i den store Stue og Gangen lægges Fjælegulve og i de øvrige Værelser lægges Ler­gulve, og Væggene optavles i Gangen og Skorstenen, ligesom disse Døre males med god Oliemaling af Perlefarve Kulør ligesom også alle Vindu­erne og den bagerste indgangsdør forsynes med Maling.

4. For dette Arbejde at udføre, som vi forbinder os til at have færdig inden August måneds Indgang, nyde vi en Betaling af 75 Rigsdaler, som erlægges naar Huset er færdig og afleveret til Vedkommendes Tilfreds­hed.

5. Det bestemmes at i Gangen skal anbringes 2 Rækker med Knokke til at hænge Hatte og Klæder paa. I øvrigt forbinde vi os til at gøre Arbejdet forsvarligt og godt i enhver Henseende og saaledes som Komiteen maa­te bestemme og paavise os. 4 bænke forbinder vi os ligeledes at forfær­dige til den store Stue. Saaledes indgivet.

 Vaalse, den 23. Juni 1842

 

I. Hansen             Jens Hansen             Hans Hansen               Niels Jørgensen